سلامت نسل ها

پیشگیری از مسمومیت در کودکان

Rate this post
Rate this post

 

مسمومیت در اثر مصرف مواد شایع ترین مشکل به خصوص در بچه ها می باشد . تقریبا ۹۰% مسمومیت ها در خانه ایجاد می شود . الگوی مسمو میت بر حسب سن و جنس تغییر می کند. در دوران قبل از بزرگسالی مسمومیت در مردان نسبت به زنان فراوانتر می باشد اما در افراد نوجوان (۱۹-۱۳سال)این نسبت معکوس می شود و در زنان فراوانتر می باشد .

علل مرگ و میر

۱٫  مصرف غیر عمدی دارو
۲٫  اشتباهات دارویی(مقدار نامنا سب, روش غیر صحیح مصرف, مصرف اشتباه دارو در افراد)
۳٫  قتل در خانه
۴٫ عوارض جانبی دارو
۵٫  مصرف عمدی مواد جهت خود کشی
۶٫  عوامل محیطی (کربن مو نو اکسید )
۷٫  گزش حشرات یا گاز گرفتن

شایع ترین مواد مصرف شده بو سیله کو دکان کمتر از ۶ سال محصو لات آرایشی,  فراورده های شخصی, مواد تمیز کننده, داروهای ,OTCدارو های تجویز شده, حشره کش ها, مصرف نامناسب نمک جهت تحریک استفراغ , استفاده نادرست از محلول های انمای حاوی فسفات در بچه ها می باشد . علت عمده مرگ و میر در بچه ها ی ۱۲-۶ سال مسمو میت ناشی از عوارض جانبی دارو بوده است . در بچه های ۱۹-۱۳ سال بیشتر مسمو میت ها در اثر مصرف عمدی دارو و خود کشی می باشد .

شایع ترین دارو هایی که در بچه های کمتر از ۶ سال ایجاد مسمو میت می کنند عبارتند از :
•  مکمل های آهن (پریناتال)
•  ضد افسر دگی ها
•  دارو های قلبی-عروقی
•  سالیسیلات ها
۳/۱ از دارو هایی که توسط بچه ها مصرف می شوند دارو هایی هستند که به وسیله افراد مسن خانواده (پدر بزرگ ها  و مادر بزرگ ها) مورد استفاده قرار می گیرند .
بیشترین مواد غیر دارو یی که در بچه های کمتر از ۶ سال مصرف می شوند هیدرو کر بن ها ,الکل ها, مواد آرایشی, مواد تمیز کننده و حشره کش ها می باشند.
فاکتورهای مخاطره آمیز :
فاکتورهای مخاطره آمیزدر ایجاد مسمو میت عبارتند از :
•  سن
•  جنس
•  فاکتورهای محیطی
•  فاکتورهای مربوط به رشد
فاکتور های مربوط به رشد کود کان:
• کودکانی که راه می روند می توانند در خانه گردش کرده و کابینت ها را باز کنند .
• کودکانی که شروع به راه رفتن می کنند به موادی دسترسی پیدا می کنند که قبلا دور از دسترس بوده اند .
• افزایش مهارت های حرکتی باعث می شود که کودک بتواند درهای بطری یا قوطی را پیچانده و باز کند .
• حس کنجکاوی و تمایل به مصرف یک محرک خوراکی باعث می شود کودکان یک ماده جدید را برای مزه مزه کردن یا بلعیدن داخل دهان بگذارند .
• کودکان پیش دبستانی ممکن است برای کمک کردن از ماده تمیزکننده سمی استفاده کنند یا یک دارو را به صورت خود درمانی مصرف کنند .
فاکتور های محیطی:
• تعداد زیادی مواد خانگی مواد سمی بالقوه می باشند که این مواد در همه جای خانه به خصوص آشپز خانه, حمام, دستشویی و گاراژ دیده می شوند .
• تعداد زیادی از مواد هستند که به طور متداول استفاده می شوند ولی افراد خانواده هیچ اطلاعی از سمیت آنها ندارند .
• محصولات یا دارو هایی که مکرراً مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است در جای مناسب نگهداری شوند اما در طول استفاده از آن ها ممکن است برای چند لحظه در جایی که کودک می تواند به آن دسترسی پیدا کند نگهداری شوند .
•  تعدادی از دارو ها شبیه شکلات می باشند و بعضی محصولات پاک کننده به شکل غذا یا نوشابه بوده و یا در ظروفی نگهداری می شوند که به این صورت به نظر می رسند .
•  به دارو ها یا موادی که توسط نو جوانان آسیب پذیر در خانه یا مدرسه مورد سوء مصرف قرار می گیرد بایستی تو جه شود .
پیشگیری :
اکثر مسمو میت ها در کودکان جوان غیر عمدی می باشد . مسمو میت ها مانند سایر صدمات قابل بررسی می باشند .
روش های پیشگیری از مسمو میت به سه مرحله تقسیم می شود:
۱٫ مرحله اول (قبل از بروز مسمو میت )
۲٫ مرحله دوم (موقع بروز مسمو میت )
۳٫  مر حله سوم(بعد از بروز مسمو میت)
مرحله اول پیشگیری:
این مرحله شامل تمام فعالیت هایی می باشد که از وقوع مسمومیت جلو گیری می کنند . این نوع فعالیت ها در بر گیرنده قانون گذاری , طراحی محصولات و ارائه برنا مه های فرهنگی می باشد.
قانونگذاری : قوانینی که جهت پیشگیری از مسمو میت وجود دارد در کاهش وقوع مسمو میت اهمیت دارد .
طراحی فراورده : با طراحی فراورده به یکی از روش های زیر می توان تا حدی از بروز مسمومیت جلو گیری کرد این روش ها عبا رتند از :
•  بسته بندی فراورده به صورت تک دز و در ظروف مقاوم
•  برای اینکه کود ک به مواد سمی دسترسی نداشته باشد وسایلی تهیه کنند که دارای قفل باشند (جعبه هایی که بزرگسالان به آسانی می توانند درب آن را باز کنندولی کودکان این توانایی را ندارند) .
• اضافه کردن مواد ی به فراورده که آن را تلخ و نا مطبوع می کنند و در نتیجه میزان مصرف فراورده توسط کو دک کاهش می یابد .
• استفاده از بر چسب هایی که مشخص کننده سمی بودن فراورده می باشد, بزرگسالان و بچه های باسن بالاتر را از خطر مسمو میت آگاه می کند.
ارائه بر نا مه های فر هنگی :
اقدامات آموزشی در پیشگیری از مسمو میت نقش مهمی دارد .
مرحله دوم پیشگیری:
در مرحله دوم از بوجود امدن بیماری یا جراحت بلا فاصله بعد ازوقوع مسمو میت جلو گیری می کنند. این مرحله در بر گیرنده ایجاد مراکز کنترل مسمو میت واستفاده از روش های سم زدایی می باشد .
مرحله سوم پیشگیری:
در این مرحله ایجاد جراحت یا اثرات سمی را بلا فاصله بعد از بروز علا ئم کاهش می دهند . ابذاع خدمات پزشکی اورژانس,  مراقبت از بیماران بستری و مصرف آنتی دو تها در مر حله سوم قرار می گیرند .
نکات قابل تو صیه در پیشگیری از مسمو میت در کو دکان :
•   روی ظروف از بر چسب هایی استفاده شود که کو دکان را ازبازی کردن با ظروف محتوی دارو و مواد سمی دیگر باز دارد (این گونه بر چسب در کو دکان جوان مو ثرنیست ).
•    والدین تشویق شوند که به صورت دوره ای خانه را از نظر وجود خطر هایی که باعث صدمه رساندن می شود بررسی کنند . در هر اتاق والدین بایستی ضرورت وجود ماده سمی را مورد توجه قرار دهند و در صور تی که وجود آن ضروری باشد در مکان امن نگهداری شوند .
• مکان هایی که کودکان در آن هستند به خصوص خانه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بایستی بوسیله والدین از نظر وجود ماده سمی بررسی شوند .
•  والدین باید اقدام به خرید محصولاتی کنند که سمیت آن ها حداقل بوده و دارای طعم مطبوع می با شند .محصولات سمی بایستی در مقادیر کم خریداری شوند و در صورتی که دیگر نیازی به آن ها نیست بایستی دور ریخته شوند . فراورده هایی که سمیت بالا و غیر قابل بر گشت دارند بایستی مورد استفاده قرار نگیرند .
•  پزشکان بایستی خطر بروز مسمو میت را در هنگام تجویز دارو در نظر بگیرند و دارو هایی که مصرف آن ها کشنده می باشد یا در مقادیر پایین سمی هستند با احتیاط تجویز شوند .
•  پزشکان بایستی مو قعیت های فصلی و جغرافیایی را در نظر بگیرند (به عنوان مثال خطرمسمو میت با کربن مو نو اکسید در هوای سرد و خطراستفاده از حشره کش ها در فصول گرم سال ).
•  فراورده های مضر بایستی در محلی قرار داده شوند که کاملا قفل شده باشد و دور از دید و دسترس کو دکان باشند .
•  کابینت هایی که حاوی مواد خطر ناک باشند بایستی قفل های محکم داشته باشند .
•  در زمانی که والدین دغد غه های زیاد دارند بایستی کاملا مراقب باشند .
•  بایستی دارو را با نام صحیح بیان کرد و تحت عنوان شکلات بیان نکنند .
•  والدین فنجان را بلا فاصله بعد از مصرف داروبایستی در جای مناسب قرار دهند .
•  بایستی الکل را در محلی دور از دسترس کو دکان قرار داد .
•  فراورده را بایستی در ظروف اصلی قرار داد و هرگز در ظرف غذا یا نو شیدنی نریخت .
•  برچسب روی فراورده قبل از مصرف بایستی کاملا خوانده شود .
•  بایستی به کودک آموزش داده شود که هیچ فراورده ای را ننوشد یا نخورد مگر اینکه به وسلیه یک فرد بزرگسال داده شود .
•  از آن جایی که کو دکان رفتار بزرگسالان را تقلید می کنند بایستی دارو در حضور کو دکان مصرف نشود .
•  در صورتی که دارو های قدیمی در خانه وجود دارند بایستی دور ریخته شوند .
•  باید توجه داشت که خطر مسمو میت در کودکانی که دور از خانه می باشند (به خصوص در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ )بیشتر می باشد.

 


نظر بدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری